Competenties en vaardigheden: wat is belangrijk bij je sollicitatie?

competenties vaardigheden

Tijdens een sollicitatiegesprek wordt er doorgaans ingegaan op de competenties of vaardigheden die gevraagd worden voor de openstaande functie.

Maar ook bij het maken van je cv en je sollicitatiebrief is het verstandig om jouw vaardigheden en competenties duidelijk naar voren te laten komen.

Het is dan erg handig om hetgeen waarin jij uitblinkt goed op een rij te hebben met een aantal sterke voorbeelden.

Maar wat is nu precies een vaardigheid? En wat is een competentie?

In dit artikel duiken we even de diepte in.

Wat zijn vaardigheden?

Vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren. Vaardigheid op een of ander gebied wordt veelal vergaard door praktische ervaring, door korte of langere tijd regelmatig te oefenen. (Wikipedia)

Vaardigheden kun je indelen in hard skills en soft skills.

Hard skills

Hard skills zijn vaardigheden die je nodig hebt om de functie goed te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde technische vaardigheden zoals bijvoorbeeld het beheersen van een computerprogramma.

Soft skills

Soft skills zijn vaardigheden die toepasbaar zijn op iedere baan.

Denk bijvoorbeeld aan communicatievaardigheden, leiderschapsvaardigheden of tijdsmanagement vaardigheden.

Dit worden ook wel persoonlijke eigenschappen of persoonlijke kwaliteiten genoemd.

Uit onderzoek blijkt dat dit steeds belangrijker wordt voor recruiters.

Wat zijn competenties?

Een competentie is het vermogen of de kennis om een handeling bekwaam uit te voeren in een relevante (beroeps)context.

En het wordt ook weleens omschreven als:

Een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden, houding en/of persoonskenmerken waarmee in een arbeidssituatie doelen worden bereikt.

Wat is het verschil tussen vaardigheden en competenties?

Competenties worden meestal gezien als vaardigheden, toch is het begrip wat ruimer.

Als je de juiste competenties hebt voor een specifieke functie, dan beschik je over de juiste:

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Persoonlijke kwaliteiten

Vaardigheden zijn dus een onderdeel van competenties. Wat is precies het verschil?

Weet jij wat je waard bent?
Laat je LinkedIn profiel of cv bekijken en ontvang een gedetailleerde analyse van jouw marktwaarde!
Snel, anoniem en kosteloos.

Hieronder volgt een opsomming van verschillende competenties met een voorbeeldvraag die je kunt verwachten tijdens je sollicitatiegesprek.

Voorbeelden van competenties

Ondernemen

Durf/ Lef: het aangaan van risico’s voor een bepaald doel

Op welk terrein heb je wel eens een beslissing genomen waarvoor je eigenlijk te weinig informatie of kennis bezat? Hoe is dit uitgepakt?

Ondernemerschap/ individualiteit: kansen zoeken of signaleren en actie nemen in plaats van passief afwachten

Beschrijf een situatie waarin je succesvol een doel hebt gerealiseerd dat je jezelf had gesteld. Hoe heb je dat aangepakt? Wat heb je ervoor gedaan en wat ervoor gelaten?

Organiseren

Plannen/ project management: effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen

Beschrijf eens een situatie of taak waarin je een project management rol hebt gehad. Hoe verging het je?

Organiseren: inzetten van mensen en middelen zodanig dat doelen effectief worden bereikt

Heb je wel eens een evenement georganiseerd? Wat was jouw rol en hoe ging je dat af?

Presteren

Resultaatgerichtheid: gedrag gericht op het realiseren van voorafgestelde doelen

Welke resultaten heb je het afgelopen jaar bereikt? Wat waren je aanvankelijke doelen? Waarom heb je ze wel of niet gehaald?

Vasthoudendheid: gekozen aanpak nastreven totdat het doel bereikt is

Noem eens een situatie waarin je voet bij stuk hebt gehouden. Hoe is dit uitgepakt?

Analyseren

Analytisch: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens

Geef een voorbeeld van een situatie waarin een probleem meerdere oorzaken had. Hoe ben je daar achter gekomen?

Creativiteit: bedenken van nieuwe werkwijzen en oorspronkelijke oplossingen

Nieuwe oplossingen ontstaan vaak in een groep. Wat is jouw ervaring daarmee? Wat was jouw inbreng in een dergelijke groep?

Beïnvloeden

Communiceren: de essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt

Heb je wel eens een punt gemaakt in een vergadering waardoor anderen over de streep getrokken werden voor een bepaalde beslissing? Vertel eens hoe dat verliep.

Overtuigingskracht: anderen overtuigen zodanig dat zij, na aanvankelijke twijfels er mee instemmen

Geef een voorbeeld van een situatie waarin je iemand succesvol hebt overtuigd van je gelijk.

Besturen

Besluitvaardigheid: keuzes maken en knopen doorhakken

Heb je wel eens een beslissing genomen die je achteraf als onjuist hebt beschouwd? Hoe kwam dat?

Leiderschap: randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren, zodat resultaten bereikt worden

Noem een voorbeeld waaruit jouw leiderschap blijkt.

Delegeren: eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden toedelen aan de juiste personen

Noem eens een situatie waarbij je het lastig vond zaken uit handen te geven. Waarom was dat zo?

Faciliteren

Klantgerichtheid: onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen

Je hebt vast wel te maken gehad met lastige of onredelijke klanten. Geef een voorbeeld van een situatie die je hebt meegemaakt. Hoe heb je gehandeld? Wat was het resultaat? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Samenwerken: je inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel

Is het wel eens voorgekomen dat het belang van een groep waarmee je werkte anders was dan jouw belang? Wat heb je toen gedaan?

Luisteren/ sensitiviteit: belangrijke boodschappen oppikken, de gevoelens, houding en motivatie van anderen onderkennen en daarvoor open staan

Beschrijf een situatie waarin je het gevoel had dat je gesprekspartner iets anders zei dan hij/zij eigenlijk bedoelde. Wat heb je gedaan?

Veerkracht

Aanpassingsvermogen/ flexibliteit: zonodig de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken

Heb je onlangs werkzaamheden gedaan die buiten je functieprofiel vielen? Waarom deed je dat? Hoe vond je het?

Stress hanteren: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel, kalm en in het belang van de zaak reageren

Heb je wel eens stress ervaren? Wat heb je toen gedaan? Met welk resultaat?

Vertrouwen

Integriteit: handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk groot is

Heb je in je werk wel eens je principes moeten loslaten? Waarom gebeurde dat?

Betrouwbaarheid: nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden

Ben je weleens bepaalde afspraken niet nagekomen? Waar lag dat precies aan?

Vaardigheden op je cv

Welke vaardigheden doen het goed bij de recruiter?

En waar plaats je de vaardigheden op je cv zodat ze de meeste impact maken?

Daarnaast merken we dat technische vaardigheden op je cv steeds belangrijker worden.

Vaardigheden op LinkedIn

Vergeet niet om je vaardigheden ook op LinkedIn te plaatsen.

Vaardigheden spelen een belangrijke rol binnen LinkedIn omdat ze mede jouw plek in de zoekresultaten bepalen.

Maw:

Als jouw vaardigheden vaak worden onderschreven is de kans groter dat jij hoog scoort op LinkedIn.

Dus je wordt sneller gevonden door recruiters.

Maar er is nog een ander groot voordeel.

Als jij solliciteert op een bepaalde functie en de lezer van je cv bekijkt jou LinkedIn profiel kunnen ze direct zien in hoeverre jij bepaalde vaardigheden ook daadwerkelijk hebt.

Weet jij wat je salaris zou moeten zijn?
Upload je cv en ontvang een gedetailleerde analyse van jouw cv en marktwaarde!
Snel, anoniem en kosteloos.

Mooie cv template nodig?